Ichiban Asian Fusion 

Order Now

Monday – Thursday  Lunch (11:00AM – 2:30PM) Dinner (4:30PM – 9:30PM)

Friday Lunch (11:00AM – 2:30PM) Dinner (4:30PM – 10:00PM)

Saturday (11:00AM – 10:00PM)

Sunday (11:00AM – 9:00PM)